Monday

BHIKSH-ANTHARARTAMU

ee bhikshkoka rahohetuvu kaladu.bojanamu siddparuchutakuganu acharinchu.1.danchuta,rubbuta,nuruta,2.visaruta,3.elluudchuta,
4.patralu tomuta,5.poiynantinchuta anu ne aidu kriyalanu panchasunamu landuru.anaga papamulani ardamu.kani,avi lenide bhuktiledu
gavuna apachasuna pariharardamuga bojanamunakadaramu lenivariki gruhastulu bhikshveyuta akapaddti.goppa goppa yogulu-rushulu-guruvulu-
bhikshtana patapanchalu cheyutayuka pradanakaranamani teliyavalenu.saibaba bhikshmettutaloni yantarardamu kuda ediye.kondaru
denini yoppukonaru.annamu vandukoni tinuta papametlagu nanduru.tallulara!tandrulara!asale prapanchamulo bhathi vairagyamulanu
rendu,tappa papamulu kanivemiyunu levu.andulake prati puja yandunu, manamu daivamu vadda-

SLO|| PAPOHAM PAPAKARMAHAM PAPATMA PAPASANBHAVA"

     Ani cheppukoni rakshnanu koruchunnamu."papam vallne janmincha.papalane chestunnm.sharerakamganu manasikamganu kuda papulaye
aina mammalni dayato kapadu merro"yantu daivanni pradeyapaduchunnamu.papamvallne duhkhitulamutunnmu.punyakarmalu matrame sukhamanaga
prasadistai.kani-manamu sukhapaduchunnama?sucamanaga adi?tirigi duhkhamunu kaliginchanide sukhamu kada! atti sukhamunnada?sukhamnu
pera mana manubavinchuchunna dantayunu duhkhame.mana sukhamulaku parinamamu dukhame ainappuda sukamemi sukhamu?andulake sreedevee
bhagavatamunandu sreeshuka yogendrulitlaninaru."ee sansaramulo janmaduhkham, vyadhiduhkham, mrutyuduhkham,anantaram chemuneturulu-
mamutra puritamuaina garbavasaduhkham-trushnavallduhkham lobanvalana duhkhm,manovanchalavalana duhkham,kamamvalana duhkham,
stree valana duhkham,shishuvulavalana duhkham,mamakaranvalana duhkham,manovanchlavalana duhkham,-anchesina-ancheppina eesasaram
samastam duhkhame duhkham"

     kabatti-prayamyna pataka sainadhulara!meku pranamilli cheppuchunnanu.duhkhasarwaswamaipoina ulokamulo mana samasta duhkhamulanu
tolaginchavalasindiga sree samardasadguru saibabanu prardinchedamugaka.

     "SAISHARANAMU SAISHARANAMU SAISHARANAMU SAISHARANAMU"

     "SAISHARANAMU DUHKHAHARANM SAISHARANAMU SAISHARANAMU"

No comments: