Thursday

BABA VAGDANAMU

Etlokatiyu,rendunugavu. aparakruparasa paravaramagu sreesaibaba tanabaktula nettuluddrinchedivaro munumndumarintaga telusukonedamugaka!
tana bodalanu gadalanu patichuvarine, vinedi varine, baba tappka anu grahinchedarugaka! tana baktulaku baba anugrahinchina vagdanamuto
eenati parayanamunu muginchedamugaka."

        "pramato nanamamu nucharinchina vari korikalannyu nene neraverechadanu.vari baktini hechindanu. vari nannidashalanduna
kapadedanu. na lelalanu padevari kantuleni yanandamunu,shashwatamyna truptine echedanani nammumu.avaraite nanne shranuvededaro,
nanne bakti viswasamulato pujinchedaro,nanne smarinchedaro,nayakaramune manassuna nilipedaro-varini bandanamulanundi tappinchu
taye mukhyalakshnamu.nakatalu sarwarogamulanu nivarinchunu.garwahankaramulanu tolaginchunu.nanne nammukonina varini maranamu
nundi bayataku lagedanu.(anaga'muktinicheda'nani yardamu)'sai'yanu nanamamunu jagnaptiyandunchukoninanta matramuchetane,chedumatalu
vinutavalananu,palukutavalananu kalugu papamulanniyunu patapanchalai povunu."

           modati roju parayanamu samaptamu

No comments: