Wednesday

Shiridi Saibaba - DYANAM - AVAHANAM
DYANAM


bavadvantha vidavamsa martanda midyam
manovagatetam muninimdyanagamyam
jaga dwyapakam nirmalam nirgunatvam
namami miswaram sadgurum sainatam

om sree samarta sadguru sainatayanamaha dyanam samrpayami

AVAHANAM

om sahasra sersha purushah sahasraksha shahasrapat,
sa bumim visavato vruthva athyatista dashamgulam

om sree datavataryanah avahanam samrapayami.


ASANAM

om purusha a vedagum sarvam, yadbhutam yachaba yam
utamrutatva shyasanah a yadane natirohati
om sree patrigram samudbutaya namaha asanam samarpayami.

PADYAM

atava sasyamahima ato jayagucha purusah
padosya viswabutayni, tripada syamrutam divih
om sree sainadayanamaha padayah padyam samarpayami

ARGYAM


tripadurdvam udaya tuprusah padosyahabavatupnh
tato viswajvakramath, sashannasane abi
om sree jagadguruva namaha hasta yorgyarayam samarpayami.


ACHAMANAM

sLO-tasam dviradajayata virajo adipurusah
sajato atyarichyta,paschadbumiatopurah
om sree sivaramakrishna marutyadi swarupaya namaha,muke achamaniyam samarpayami.

SNANAM

yatpurusanatanaha visha devayagna matanvata vasanto asya-si dajyam grisam edmasaradavi.

No comments: